Количка

0 артикула

Категории

Начало Отказ от поръчка

Отказ от поръчка

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4, ДВ, бр. 61 от 2014 г.,в сила от 25.07.2014 г.)


 

Ф О Р М У Л Я Р

за упражняване правото на отказ от договора

(Моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба от разстояние)


 

ДО

Магазин „И за МАМА“
собственост на Смарт СМ1 ЕООД,
ЕИК
205527827

адрес на управление в гр. София,
п.к.
1505ул. Земен 2,

тел. : 02/964 20 25, 0889 070 209,

е-mail: e-shop@izamama.com , представлявано

от управителя Михаела Кукенска


 


 

ОТ

......................................................................

(три имена на потребителя)

......................................................................

(адрес на потребителя)

......................................................................

(телефон и електронен адрес на потребителя за контакт)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

С настоящото Ви уведомявам, че СЕ ОТКАЗВАМ от сключения от мен договор за покупка от разстояние на следната/ите стока/и.


 

Стока:.............................................................................................................................

сериен № на стоката: .........................................................................................

марка:...........................................................................................................................;

модел : .........................................................................................................................;

Поръчана на .................201.... г., получена на ..................201.... г. чрез куриерска фирма ....................................................................../от централния офис на Търговеца.

(невярното се зачертава)


 

Съгласен/а съм заплатената за стоката сума в размер на ......................... лева, както и разноските по получаването и в размер на .................... лева да ми бъдат преведени по банкова сметка в банка ............................................................................................................

с IBAN : ……………………....……………. и BIC : ………………………, титуляр на сметката : .....................................................................................................................................................

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че :

1. Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката;

2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на управление на Търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора;

3. Състоянието на връщаната от мен стока трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто и функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от Търговеца, да не е нарушена целостта на поставени от Търговеца „И ЗА МАМА“ и/или производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение. Стоката трябва да бъде придружена от предоставените от Търговеца гаранционна карта (оригинал), оригиналните копия на фактура и касов бон (за физически лица) или копия на фактура и касов бон (за юридически лица);

4. Наясно съм че разходите по връщане са изцяло за моя сметка.

5. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен  плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;

6. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

Дата : .................201..... г.

Подпис : .......................................................

...................................................................................

(три имена, изписани собственоръчно от клиента)